Klauzula informacyjna dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, iż:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowicach przy ul. Głównej 52

 

2.      Inspektorem danych osobowych w tutejszej jednostce jest Pan Leszek Proszkowski..

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować listownie na adres administratora, lub telefonicznie pod nr 32 331 48 08, 502 639 006,

 

3.      Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach prawnych w celu realizacji celów i zadań przez tutejszy Ośrodek, w tym prowadzenia postępowań administracyjnych a także zawierania i realizacji umów z partnerami i kontrahentami. Cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe zostały jasno i szczegółowo określone w niżej wymienionych aktach prawnych oraz w Kodeksie postępowania administracyjnego i Kodeksie cywilnym.

 

Podstawa prawna przetwarzania :

 

1) ustawa o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1952 z późn. zm.),

 

2) ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1851 z późn. zm.),

 

3) ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016r., poz. 1860),

 

4) ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 554),

 

5) ustawa o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.),

 

6) ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1390),

 

7) ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.),

 

8) ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późn. zm.),

 

9) ustawa o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.),

 

10) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.),

 

11) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.),

 

12) ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 882 z późn. zm.),

 

13) ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2018r. poz. 511).

 

14) rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061)

 

 

4.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: nasza jednostka oraz organy publiczne w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem.

 

5.       Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami administratora.

 

6.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

 

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

8.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa (wymóg ustawowy), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku o udzielenie świadczenia.

 

9.       Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

Nieborowice, dn. 28.06.2018r.                                                                                     Jolanta Szczecina – kierownik Ośrodka